İnternet Sitesi Kullanıcıları İçin Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA NFC GIDA KİMYA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İNTERNET SİTESİ KULLANICILARI İÇİN AYDINLATMA METNİ 

 

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Kapsamı 

 

Nfc Gıda Kimya İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

 

Nfc Gıda Kimya İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni(“Aydınlatma Metni”), KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır..

 

2. Veri Sorumlusu 

 

Veri Sorumlusu: Nfc Gıda Kimya İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Adres: Fatih Mahallesi 1211 Sokak No: 1B/ Gaziemir İzmir

(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “NFC Gıda” ya da “Firma”  olarak anılacaktır.) 

 

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen ya da işleme amaçlarının öngördüğü süre çerçevesinde işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 

Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca,

 

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

şeklinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

 

4. İşlenen Kişisel Verileriniz

 

Kişisel verileriniz güvenli bir şekilde, KVKK’ya uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır.

 

Kişisel Veri Sınıfı

Açıklama

Kimlik Verisi

İlgili kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri kategorisidir. (Örn:Ad, Soyadı)

İletişim Verisi

İlgili kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri kategorisidir. (Örn:Telefon Numarası,)

 

 

5. Toplanan Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz, NFC Gıda tarafından gerek mevzuata gerekse Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen temel ilkelere uygun olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz,

 

  • Firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,
  • Kurumsal web sitemiz üzerinden işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
  • İlgili kişi tarafından iletişim sekmesinde yer alan kanallardan talepte bulunulması halinde, bilgi alınmasının sağlanması, dilek/önerilerin değerlendirmeye alınması ve şikâyette bulunulabilmesinin sağlanması,
  • NFC Gıda tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
  • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
  • Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,
  • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
  • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 

amaçlarıyla işlenecektir. 

 

6. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

 

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak kişisel verileriniz,

 

  • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

 

KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılmaktadır.

 

7. Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi 

 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, Firma ve Firma’ya bağlı merkez ve birimlerin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. 

 

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan amaçların yerine getirilmesi dâhilinde Firma uygulamaları uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ile silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Kişisel verilerinizin saklanma sürelerine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz ilgili kişinin hakları bölümünde bulunan adresler üzerinden bizimle iletişime geçebilir yahut saklama sürelerine firmamızın kayıtlı olduğu Veri Sorumluları Sicili üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

8. İlgili Kişinin Haklarını Kullanması

 

İlgili kişi, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarını Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre, Fatih Mahallesi 1211 Sokak No: 1B/ Gaziemir İzmir  adresine yazılı olarak veya  info@nfcgida.com  adresine e-postanızın Firma sistemlerinde kayıtlı olması şartı ile e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle başvurarak kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı düzenleme NFC Gıda Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü’nde ve NFC Gıda Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yapılmıştır. İlgili prosedüre firma internet sitemizden veya ilgili personele yapacağınız talep doğrultusunda ulaşabilirsiniz.

                                               

 

Unvan: Nfc Gıda Kimya İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Mersis No : 0631064528500011

Posta Adresi : Fatih Mahallesi 1211 Sokak No: 1B/ Gaziemir İzmir 

E-posta adresi : info@nfcgida.com